คณะดุริยางคศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรดุริยางศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                   หลักสูตรดุริยางศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

ภาษาอังกฤษ               Doctor of  Music Program in Music

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย                 ชื่อเต็ม    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์)

                              ชื่อย่อ      ปร.ด. (ดุริยางคศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ            ชื่อเต็ม    Doctor of Philosophy (Music)

                             ชื่อย่อ      Ph.D. (Music)


 ดาวน์โหลดหลักสูตร