News

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ให้ดำเนินการยื่นขอกู้ยืม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน

− May 01,2024 −


Back