ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลายตำแหน่ง

− Sep 05,2022 −

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรชรับสมัครอาจารย์ประจำ ดังนั้ 
-สาขาการจัดการ   1  อัตรา
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  1 อัตรา
-สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า  1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก  บริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องการจัดการ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการนวัตกรรมการค้า
2 หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีประสบการณ์ทำงาน ความเชี่ยวชาญ หรือวิจัยด้าน การจัดการ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การจัดการนวัตกรรมการค้า
-มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือมีงานวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
-มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
 คุณสมบัติอื่น ๆ
-เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
-เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
-เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 สนใจสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคลากร ชั้น 3  อาคารสำนักอธิการบดี  หรือ E-mail : bbamangement@bkkthon.ac.th Back