หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการดำเนินการระดับหลักสูตร (มคอ.7) วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560

− Sep 07,2018 −

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการดำเนินการระดับหลักสูตร (มคอ.7) วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560