หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักงบประมาณการเงิน

สำนักงบประมาณและการเงินมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อพ . ศ2550 โดยแยกหน่วยงานออกมาจากสำนักอธิการบดีสำนักงบประมาณและการเงินมีหน่วยงานในสังกัดจำนวน 5 หน่วยงานมีหน่วยงานจำนวนในสังกัด 5 หน่วยงาน ได้แก่ฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินฝ่ายงบประมาณฝ่ายพัสดุและฝ่ายธุรการสำนักงบประมาณและการเงินได้มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการแก่คณะหน่วยงานคณาจารย์และนักศึกษาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยตลอดจนบุคคลภายนอกในเขตพื้นใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรกำลังดำเนินการเปลี่ยนประเภทเป็นมหามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทั้งนี้สำนักงบประมาณและการเงินก็ต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

ปรัชญา

วางระบบงบประมาณอย่างมีแผนเพื่อทดแทนสิ่งสิ้นเปลืองเรื่องบัญชี

ปณิธาน

สำนักงบประมาณและการเงินพร้อมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

แผนงบประมาณและการเงินเป็นองค์กรที่สร้างงานให้เป็นระบบและมีการตรวจสอบที่ถูกต้อง

 

วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณและการเงินจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูล

 

พันธกิจ

  1. เป็นหน่วยงานในการให้บริการด้านงบประมาณพัสดุการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
  2. ทำหน้าที่บริหารและจัดการทางด้านการเงินการคลังด้านบุคคลและด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. ทำหน้าที่กำกับและควบคุมงบประมาณให้เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานงานและโครงการ

 

วัตถุประสงค์

  1. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและของมหามหาวิทยาลัย
  2. ควบคุมงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานงานและโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของมหามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัวและสอดคล้องกับการจัดการศึกษา
  3. ควบคุมการจัดซื้อ -- จัดจ้างให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทันเวลาและให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางมหามหาวิทยาลัย
  4. จัดทำระบบบัญชีงบประมาณเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
  5. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆภายในมหามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการบัญชีและระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปเดียวกันในแนวทางเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงินการพัสดุ 

รายชื่อบุคลากรสำนักงบประมาณและการเงิน

 นางสาวเบญจภัทร

 วัฒนกุล

 นางสาวปวีณา

 คล้ำศรี

 นางสาวสุชญา

 มานวกุล

 นางสาวปราณี

 เราย้าง           

 นางสาวอรุณ

 ธิราใจ

 นางสาวจุฑามณี

 พลรัมย์

 นางสาวสุกัญญา

 ดำเกาะ

 นายโสภณ

 สารสุวรรณ

ข่าว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงบประมาณและการเงิน

  • โทรศัพท์  02-8006800-5 ต่อ 315