หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักวิชาการ

เจ้าหน้าที่

 • ดร.วรางคนา โพธิรักษ์

  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

 • อาจารย์ธนิษฐา สร้อยทอง

  อาจารย์ประจำสำนักวิชาการ

 • อาจารย์กัญญานัส แก้วรักษา

  อาจารย์ประจำสำนักวิชาการ

 • นางสาววันวิสา อยู่ฤทธิชัย

  เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ

 • นางสาวจิตตมาส ธรรมสา

  เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ

 • นางสาวภัสราภรณ์ ศรีใหม

  เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการ