โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Sep 08,2020 −

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องแนวทางการเขียน SAR (Self-Assessment Report)

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องแนวทางการเขียน SAR (Self-Assessment Report) ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์แพทย์หญิง จุไรพร สมบุญวงค์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และให้แนวทางในการเขียน SAR ของคณะแพทยศาสตร์
− Sep 08,2020 −

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการแพทยศาสตร์ศึกษา (Medical education)

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการแพทยศาสตร์ศึกษา  (Medical education) ซึ่งจัดโดย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์
− Sep 08,2020 −

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx)"

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19 กันยายน 2562  ที่ผ่านมา  คณะแพทยศาสตร์  ม.กรุงเทพธนบุรี  ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ "(Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx)" ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ BTUEdPEx ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 12 ธันวาคม 2562  ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 คณะทัตนแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี  โดยมี ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ …
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ Contact: