คณะแพทยศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

                                               ชื่อเต็มหลักสูตร (ภาษาไทย)            :              แพทยศาสตรบัณฑิต

                                               ชื่อย่อหลักสูตร (ภาษาไทย)              :             พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)

                                               ชื่อเต็มหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)         :             Doctor of Medicine

                                               ชื่อย่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)          :              M.D.

รูปแบบ       :          หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปี

ภาษาที่ใช้   :           ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์