คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

โครงสร้างหลักสูตรรหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

ภาษาอังกฤษ                         Bachelor of Engineering Program  in Aircraft Maintenance Engineering  

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย              ชื่อเต็ม   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน)

                                                ชื่อย่อ     วศ.บ. (วิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน)

ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม   Bachelor of Engineering (Aircraft Maintenance Engineering)

                                ชื่อย่อ     B.Eng.  (Aircraft Maintenance Engineering)