คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Engineering Program in Civil  Engineering

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย             ชื่อเต็ม    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมโยธา)

                          ชื่อย่อ      วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม    Bachelor of Engineering (Civil Engineering)

                           ชื่อย่อ      B.Eng. (Civil Engineering)