คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย              ชื่อเต็ม  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

                            ชื่อย่อ      วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ภาษาอังกฤษ           ชื่อเต็ม    Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

                            ชื่อย่อ      B.Eng. (Electrical Engineering)