ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

− Nov 27,2023 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รอบที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

………………………………………………………………..

คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

                และศิลป์คำนวณ

        2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา 2.00 ขึ้นไป

        3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 70 กิโลกรัม  ส่วนสูง150 เซ็นติเมตรขึ้นไป

        4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็น                  อุปสรรคต่อการศึกษา

        5. การสอบคัดเลือก

        6 .สอบข้อเขียนรอบแรก วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 

                เวลา 9.00-12.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์

        7. รายวิชาที่สอบคัดเลือก

                7.1 ภาษาไทย

                7.2 ภาษาอังกฤษ

                7.3 วิทยาศาสตร์

                7.4 คณิตศาสตร์

         10. ความรอบคอบ

         11. ประกาศผลสอบข้อเขียนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 

        12. สอบสัมภาษณ์วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567  เวลา9.00-12.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์

        13. ตรวจร่างกาย วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567  เวลา13.00-16.00 น. ที่รพ.วิชัยเวชฯ สาย 5

        14. ประกาศผลสอบพร้อมลงทะเบียน และชำระค่าเทอม วันที่ 25 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2567Back