ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ศ.ดร.บังอร อธิการบดี มกธ. มอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

− Nov 18,2023 −

        ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา  2566  พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ  และเสื้อประจำสาขา  เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพสาธารณสุข  และเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพด้วยความมั่นใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา  และเสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมต่อไป
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ที่มีความรับผิดชอบ  และเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาดังกล่าวด้วย  
        ในการนี้  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  ร่วมแสดงความยินดี  และสวมเสื้อกาวน์ประจำสาขา  พร้อมติดเข็มวิทยฐานะให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในพิธี  ทั้งนี้ รศ.ดร.ทนพญ.วรรณีย์  จิรอังกูรสกุล  คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา  โดยมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back