News

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.ให้เกียรติร่วมพิธี MOU มกธ.จับมือวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร สร้างเครือข่ายวิชาการสู่ชุมชน มุ่งพัฒนาความรู้และอาชีพอย่างยิ่งยืน

− Sep 18,2023 −Back