ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดอบรม “เข้าใจ เข้าถึง” การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรใช้สื่อใหม่พัฒนาการศึกษา พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

− Mar 06,2023 −

รศ.(พิเศษ)ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานเปิดการอบรม “เข้าใจ เข้าถึง” การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านโซเชียลมีเดียของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือ

โดยมีอาจารย์ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ นักการตลาดดิจิทัลยอดเยี่ยมของเอเชีย ปี 2020 และ 1 ใน 10 ซีอีโอ คนไทยที่ได้รับเลือกจาก Facebook ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะความสามารถการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่อใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปประยุกต์กับภารงานในมิติต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอน การสนับสนุนการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การสื่อสารองค์กร การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การส่งเสริมการเรียนรู้ของสาธารณะ หรือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียส่งเสริมสังคม เป็นต้น

ในการนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือ รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าวอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back