News

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดอบรม “เข้าใจ เข้าถึง” การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรใช้สื่อใหม่พัฒนาการศึกษา พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

− Mar 06,2023 −Back