ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มกธ.จัดประชุมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ พร้อมสถาบันการศึกษาในเครือ มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 1/2566

− Feb 17,2023 −

         ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานการประชุมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565โดยมี รศ.(พิเศษ).ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับมอบนโยบายการบริหารงานด้านการเรียนการสอน และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565 และเพื่อให้เกิดความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566

          ในการนี้ คณบดีคณะต่าง ๆ ผู้บริหารส่วนงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือได้รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่ออธิการบดี และที่ประชุม พร้อมทั้งรับฟังข้อแนะนำการบริหารงานจากอธิการบดี เพื่อนำนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และข้อแนะนำไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าประสงค์ของหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back