ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

กทม-รพ.ราชพิพัฒน์-มกธ. ร่วมพิธีเทเสา “อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา” มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทัดเทียมนานาชาติ

− Feb 10,2023 −

              กทม-รพ.ราชพิพัฒน์-มกธ. ร่วมพิธีเทเสา “อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา” มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทัดเทียมนานาชาติ พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมด้วย นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมประกอบพิธีเทเสาเอกอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และโปรยข้าวตอกดอกไม้ โดยมีโหราจารย์อ่านโองการทำพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์และสังเวยเทพเทวาอารักษ์ และประธานคณะสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ เจิมเสาเอก โท ตรี พร้อมเจริญชัยมงคลคาถาประกอบพิธีดังกล่าวด้วย ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 การก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น บนพื้นที่ 3 ไร่ ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,500 ตารางเมตร โดยได้รับความอุปถัมภ์อาคารดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก และเป็นแหล่งฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะของแพทย์ให้มีศักยภาพทางวิชาชีพที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ การพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในด้านการเรียนการสอนที่เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ รวมถึงบุคลากรด้านการสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในการผลิตแพทย์ โดยให้การสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา การให้บริการ และการวิจัยทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมมือรับเป็นสถาบันร่วมสอนให้การสนับสนุน และร่วมผลิตนักศึกษาแพทย์ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back