News

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

กทม-รพ.ราชพิพัฒน์-มกธ. ร่วมพิธีเทเสา “อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา” มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทัดเทียมนานาชาติ

− Feb 10,2023 −Back