ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิกและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

− Jul 18,2022 −

ตำแหน่งที่ 1. อาจารย์สาขาพยาธิวิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิกและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน: -

ระดับการศึกษา: สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค และสำเร็จการศึกษาระดับโทหรือปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาพยาธิวิทยาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงาน:  ภาควิชาพรีคลินิก

คุณสมบัติ :

1.เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การสอน บริการวิชาการด้านพยาธิวิทยา หรือมีผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพยาธิ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

4. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้

- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 425

- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79

- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60

- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4

อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานสอน วิจัย บริการวิชาการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ)

  1. ทดสอบทัศนคติในการเป็นเป็นอาจารย์
  2. เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กำหนด 30 นาที โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ซักถาม
  3. สัมภาษณ์เรื่องอื่น ๆ

 

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์สาขาฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิกและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน: -

ระดับการศึกษา: สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาฟิสิกส์ และสำเร็จการศึกษาระดับเอกในสาขาฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์

ปฏิบัติงาน:  ภาควิชาพรีคลินิก

คุณสมบัติ :

1.เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การสอน บริการวิชาการด้านฟิสิกส์ หรือมีผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานฟิสิกส์ทางการแพทย์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

4. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้

- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 425

- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79

- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60

- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4

อย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานสอน วิจัย บริการวิชาการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ)

  1. ทดสอบทัศนคติในการเป็นเป็นอาจารย์
  2. เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กำหนด 30 นาที โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ซักถาม
  3. สัมภาษณ์เรื่องอื่น ๆ

 

 

ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์สาขาชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิกและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน: -

ระดับการศึกษา: สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาชีววิทยา และสำเร็จการศึกษาระดับเอกในสาขาชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา 

ปฏิบัติงาน:  ภาควิชาพรีคลินิก

คุณสมบัติ :

1.เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

2. สามารถสอนชีววิทยาพื้นฐานได้ มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย การสอน บริการวิชาการด้านชีววิทยา หรือมีผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

4. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้

- คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 425

- คะแนน TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79

- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60

- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4

อย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานสอน วิจัย บริการวิชาการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ)

  1. ทดสอบทัศนคติในการเป็นเป็นอาจารย์
  2. เสนอผลงานวิชาการ 15 นาที และสาธิตการสอนตามหัวข้อที่ภาควิชาเป็นผู้กำหนด 30 นาที โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกฯ ซักถาม
  3. สัมภาษณ์เรื่องอื่น ๆ

 

ทุกตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : บัดนี้เป็นต้นไป

ปิดรับสมัคร: 1 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อ : ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 5 สิงหาคม 2565

ติดต่อ คณะแพทยศาสตร์ 02-8006800 ต่อ 2032

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์

1. ผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ 081-635-2536

2. อ.ดร.อาทิตยา ญาติสมบูรณ์ 087-370-5670                                 

กรอกแบบฟอร์มและส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่  https://forms.gle/GXoEJW54yuQ9bnbT6Back