ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ ดุษฎีบัณฑิต , มหาบัณฑิต , บัณฑิต

− Mar 15,2022 −

ข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ ดุษฎีบัณฑิต/ มหาบัณฑิต/ บัณฑิต โดยให้ส่งเอกสาร ณ จุดรายงานตัว โดยต้องส่งเอกสาร ดังนี้

  1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
  2. ส่งสำเนาหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม
  3. ส่งผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากโรงพยาบาล หรือคลินิกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
  4. ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องเข้ารับการตรวจ ATK ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

หมายเหตุ

  1. ดุษฎีบัณฑิต/ มหาบัณฑิต/ บัณฑิต ทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยสีขาว อย่างน้อย 2 ชั้น ตลอดระยะเวลาในการเข้าพิธี โดยมหาวิทยาลัยแจกหน้ากากอนามัยให้
  2. บุคคลที่จะมาแสดงความยินดีแก่ ดุษฎีบัณฑิต/ มหาบัณฑิต/ บัณฑิต ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน 2 เข็ม และผลตรวจ ATK โดยมีผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีBack