ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง นำทีมบรรยายพิเศษเรื่องกลยุทธิ์การสื่อสารให้ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Feb 10,2022 −

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะแพทยศาสตร์มหาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในรายวิชา GH 111 หลักการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Principles of Communication for Health Sciences ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์มหาลัยกรุงเทพธนบุรี ในหัวข้อ Branding of the organization และ How to give a speech in the public นำทีมการ บรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงอว.ร่วมด้วยทีมคณาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้แก่ คณบดีรศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย อ.เมธีวัฒน์ วัฒนศรี และ อ.ประเสริฐ ช่วยแก้ว

         ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีทักษะในการสื่อสารสามารถนำความรู้และประสบการณ์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back