ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทีผานการอนุมัติเงินกู้จาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือการศึกษา

− Jul 20,2020 −

 

รอบที่4

นักศึกษาทีมีรายชื่อผ่านการอนุมัติ  ให้ติดต่อรับสัญญาได้ทีห้องกองทุนกูยืม ตึก  สํานักอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 และส่งสัญญาคืนกองทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 สําหรับนักศึกษาทียังไม่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติ  สามารถติดตามประกาศรายชือ ผ่านการอนุมัติได้ในรอบถัดไป


รอบที่3

นักศึกษาทีมีรายชื่อผ่านการอนุมัติ  ให้ติดต่อรับสัญญาได้ทีห้องกองทุนกูยืม ตึก  สํานักอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 และส่งสัญญาคืนกองทุนภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 สําหรับนักศึกษาทียังไม่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติ  สามารถติดตามประกาศรายชือ ผ่านการอนุมัติได้ในรอบถัดไป


รอบที่2

นักศึกษาทีมีรายชื่อผ่านการอนุมัติ  ให้ติดต่อรับสัญญาได้ทีห้องกองทุนกูยืม ตึก  สํานักอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 และส่งสัญญาคืนกองทุนภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 สําหรับนักศึกษาทียังไม่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติ  สามารถติดตามประกาศรายชือ ผ่านการอนุมัติได้ในรอบถัดไป


รอบที่1

นักศึกษาทีมีรายชื่อผ่านการอนุมัติ  ให้ติดต่อรับสัญญาได้ทีห้องกองทุนกูยืม ตึก  สํานักอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที 21 กรกฎาคม 2563 และส่งสัญญาคืนกองทุน ภายในวันที31 สิงหาคม 2563 สําหรับนักศึกษาทียังไม่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติ  สามารถติดตามประกาศรายชือ ผ่านการอนุมัติได้ในรอบถัดไปBack