ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทีผานการอนุมัติเงินกู้จาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือการศึกษา

− Jul 20,2020 −

นักศึกษาทีมีรายชื่อผ่านการอนุมัติ  ให้ติดต่อรับสัญญาได้ทีห้องกองทุนกูยืม ตึก  สํานักอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่วันที 21 กรกฎาคม 2563 และส่งสัญญาคืนกองทุน ภายในวันที31 สิงหาคม 2563 สําหรับนักศึกษาทียังไม่มีรายชื่อผ่านการอนุมัติ  สามารถติดตามประกาศรายชือ ผ่านการอนุมัติได้ในรอบถัดไป

Back