ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อวยพรปีใหม่ 2563

− Dec 30,2019 −

สวัสดีปีใหม่ 2563 อธิการบดี พร้อมพวกเราสถาบันในเครือ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก บุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาล ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ท่านผู้ปกครอง ญาติมิตรที่เคารพนับถือ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนา ประสบความสำเร็จในทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา ตำแหน่งการงาน ด้านธุรกิจ เจริญรุ่งเรือง เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว คณาจารย์ และนำความรู้ความสามารถ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติสืบไป


Happy New Year 2020. Ladies and Gentlemen,
On behalf of the President, together with our affiliated Institutions may request for the virtues of the Triple Gems and holy things in the world and power of the Kings bless all students of Bangkokthonburi University, Krungthep Business Vocational College, Poly Krungthep Technological College and Bangkokthonburi Demonstration School, together with present alumni, parents and respected relatives, be happy, healthy and wealthy. Best wishes and success in all areas, both education and business to be proud of the family and bringing knowledge and skills applying to benefit of the community and the nation


女士们、先生们:
    2020年新年快乐!
    我们代表校长并与附属机构一起祈愿世上的三重宝石、圣物的美德、以及国王的力量,共同保佑曼谷吞武里大学、Krungthep职业学院、曼谷理工学院和曼谷吞武里示范学校的所有学生、校友、亲属健康快乐和富足!
    祝愿所有人在教育和商业领域获得成功并将学到的知识与技能造福社会和国家!Back