ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์

− Nov 12,2015 −
หลักเกณฑ์ในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คุณสมบัติของการเข้าสอบคัดเลือก
    1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
        วิทยาศาสตร์        ต้องไม่น้อยกว่า    22    หน่วยกิต
        คณิตศาสตร์        ต้องไม่น้อยกว่า    12    หน่วยกิต
        ภาษาต่างประเทศ    ต้องไม่น้อยกว่า    9    หน่วยกิต
    2. มีผลการสอบวัดความรู้ของสำนักทดสอบกลางกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA  ไม่น้อยกว่า  2.00
    4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือเป็นโรคร้ายแรง
    5. ส่วนสูง  150  เซนติเมตรขึ้นไป
    6. น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 40  กิโลกรัม  และไม่เกิน  70  กิโลกรัม

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม -->> คลิก


Back