สมัครงาน

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Jan 23,2024 −

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์

สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

1. ตำแหน่งที่จ้างและแต่งตั้ง

  ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาต่อไปนี้

 1. สาขากายวิภาคศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาโทหรือเอก
 2. สาขาสรีรวิทยา คุณวุฒิปริญญาโทหรือเอก
 3. สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ คุณวุฒิปริญญาเอก

 

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

          คุณสมบัติทั่วไป

                   1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

                   2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                   3. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

                   4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                   5. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนด

                   6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน

                   7. ไม่เป็นผู้บกพร่องศีลธรรมอันดี

                   8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   9. ไม่เคยถูกจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

                   10. ไม่เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานเอกชน หรือ องค์การระหว่างประเทศ

                   11. ไม่เคยถูกเลิกจ้าง ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลหรือกฎหมายอื่น

                   12. ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือ เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน

          คุณสมบัติเฉพาะได้แก่ จบปริญญาเอกในสาขาที่สมัคร หากมีตำแหน่งทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์ในการสอนในระดับมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องใช้ในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

 1. ประวัติส่วนตัวที่มีภาพผู้สมัครหน้าตรงและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา
 2. สำเนาปริญญาบัตร และใบคะแนนรับรองผลการศึกษา (transcript) ทุกระดับปริญญาที่ได้รับ หรือ สำเนาวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEIC, TOEFL, IELTS หรือ CU-TEP (ในกรณีไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ จะสามารถยื่นคะแนนหลังบรรจุเข้าทำงานได้)
 5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาหนังสือหย่าสำหรับหหญิงที่ทำการสมรสแล้ว เป็นต้น
 6. กรณีเพศชาย ต้องมีสำเนาใบสำคัญทางทหาร (ใบสด.8, สด.9 หรือ สด.43)
 7. ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือตนเอง (สามารถมากรอกในวันสอบคัดเลือกได้)
 8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป (สามารถมาให้ในวันสอบคัดเลือกได้)
 9. ให้นำเอกสารฉบับ Hard copy มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

4. วิธีการสมัครงาน

          ผู้สมัครสแกนหลักฐานการสมัครงานเป็นไฟล์นามสกุล .pdf โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ส่งทางอีเมล์ btu.medicine@bkkthon.ac.th

5. วิธีการสอบคัดเลือก

 1. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเตรียมสื่อการสอนในรูปแบบ Microsoft PowerPoint หัวข้อที่เกี่ยวกับ “สาขาวิชาที่สมัคร” จำนวนสไลด์ให้เหมาะสมกับเวลาสอบสอนประมาณ 10 นาที โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ “Active learning” โดยมี “Education application (software)” ประกอบและเน้นการสอนสำหรับกลุ่มผู้เรียนที่เป็น “นักศึกษาแพทย์” โดยต้องแสดงการประยุกต์หัวข้อที่สอนกับวิชาชีพแพทย์ ส่งให้พิจารณาพร้อมกับเอกสารสมัครงาน ทางอีเมล์ btu.medicine@bkkthon.ac.th (คิดเป็นคะแนนสอบ 50 คะแนน) การพิจารณาโดยคณะกรรมการต้องได้ผลคะแนนเกิน 50% จึงมีสิทธิ์เข้ารับการแสดงการสอบสอนในวันและเวลาที่กำหนด ในวันสอบผู้สอบต้องนำสไลด์ที่ส่งให้กรรมการมาสอบสอนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนสไลด์ภายหลัง
 2. ในวันสอบคัดเลือก ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแสดงการสอบสอน ในรูปแบบที่เน้นการเรียนการสอนแบบ “Active learning” โดยมี “Education application” ประกอบและเน้นการสอนสำหรับกลุ่มผู้เรียนที่เป็น “นักศึกษาแพทย์” โดยต้องแสดงการประยุกต์หัวข้อที่สอนกับวิชาชีพแพทย์ ใช้เวลาแสดงการสอบสอนประมาณ 10 นาที (คิดเป็นคะแนนสอบ 50 คะแนน)
 3. การทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คิดเป็นคะแนนสอบ 50 คะแนน)

 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก ผ่านทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล  btu.medicine@bkkthon.ac.th ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน อาจารย์อาทิตยา 02-800-6800 ต่อ 2032 หรือ 0873705670

 

การสมัคร

ให้ผู้สมัคร ส่งหลักฐานต่อไปนี้ ทางอีเมล์ btu.medicine@bkkthon.ac.th

ไฟล์ประวัติส่วนตัวที่มีภาพผู้สมัครและผลงาน พร้อมสแกนหลักฐานการสมัครงานที่กำหนด เป็นไฟล์นามสกุล .pdf

 1. Microsoft PowerPoint (ไฟล์นามสกุล .ppt) หัวข้อที่เกี่ยวกับ “สาขาวิชาที่สมัคร”
 2. โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1D5sTZePnNpECDOmJMvVUldlP0Y9IyfyK/view?usp=sharing

 Back