สมัครงาน

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

รับสมัครอาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ คุณวุฒิระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

− May 16,2023 −

รับสมัครอาจารย์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ คุณวุฒิระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

          มีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์/การสื่อสารภาษาอังกฤษ/อังกฤษธุรกิจ หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์  และ
  3. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์/วรรณกรรมเปรียบเทียบ/การสื่อสารภาษาอังกฤษ/การแปล/ หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
  4. หากมีผลงานการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งประวัติและเอกสารประกอบการพิจารณามาที่ foreign_ins@bkkthon.ac.th    Back