สมัครงาน

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำหัองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์

− Feb 06,2023 −

คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรีสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ส่ง CV ภาษาไทย  ใบรายงานคะแนน (Transcript) เอกสารทางการศึกษา และคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)  มาที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th หรือติดต่อที่ รศ.ดร.ทนพญ.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล 081-639-9417 อาจารย์ อาทิตยา 0873705670 หรือ 028006800 ต่อ 2032 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566Back