สมัครงาน

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

− Sep 08,2022 −

คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำหลายอัตรา 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก  ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
2 หากมีคุณสมบัติต่อไปนี้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีประสบการณ์ทำงาน ความเชี่ยวชาญ หรือวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์
-มีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือมีงานวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
-มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ 
 

คุณสมบัติอื่น ๆ
-เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
-เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
-เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 สนใจสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคลากร ชั้น 3  อาคารสำนักอธิการบดี  หรือ E-mail : hrm_btu@bkkthon.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม 02-8006800 ต่อ 1232Back