คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม Gallery

“โครงการบันทึกความร่วมมือวิจัยและ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง” วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

− Jul 10,2018 −

เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้มีการจัดโครงการบันทึกความร่วมมือวิจัยและ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่
5 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลแก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านน้ำมันเครื่อง และกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านอู่ภายในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานด้านดังกล่าว ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อ มีความรู้ความเข้าใจในงานเทคโนโลยีน้ำมันเครื่อง และสารหล่อลื่นขั้นสูง เพื่อสามารถออกไปทำงานในสถานประกอบการได้อย่างดี ซึ่งเป็นอบรมให้ความรู้แขนงที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม