ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

− Mar 30,2015 −

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

"๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๘

ณ บริเวณมฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back