ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

− Nov 22,2023 −

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567  ดังนั้น เพื่อให้การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร

          1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          1.4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เทียบโอนรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปได้

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

          ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้

 1. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) ชนิด Antisocial  Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 2. เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 3. เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 4. มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 5. มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 6. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 7. มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (Total Color Blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 8. โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

3. จำนวนที่รับ 40 คน

4. การจัดการเรียนการสอน

          ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตรเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยจะจัดการเรียนการสอน ดังนี้

          ชั้นปีที่ 1          ศึกษารายวิชาการศึกษาทั่วไป

          ชั้นปีที่ 2-3       ศึกษารายวิชาพรีคลินิก

          ชั้นปีที่ 4-6       ศึกษารายวิชาเฉพาะและฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิก ณ คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

5. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

          5.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

- ด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ

-กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.bkkthon.ac.th

          5.2 การสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียนจะประกาศเป็นรอบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์

หมายเหตุ

          คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก และผลการตัดสินของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

          ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าสอบ จำนวน 2,000 บาท สำหรับผู้ที่มาสมัครด้วยตนเองให้ชำระเงินที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาในวันที่สมัคร ส่วนผู้สมัครผ่านทางไปรษณีย์ให้มาชำระเงินก่อนวันสอบ โดยผู้ที่ชำระเงินจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

7. หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                        จำนวน  1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                    จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อยถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)              จำนวน  1 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา      จำนวน  1 ฉบับ (ถ้ามี)
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว                                           จำนวน 1 รูป

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

          8.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 5,700,000 บาท (950,000 บาทต่อปี) โดยแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 475,000 บาท

          8.2 ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ประมาณ 450,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)

9. เปิดเรียน

เปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2567  ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567

10. สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม ได้ที่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02-800-6800 ต่อ 2012, 2013

E-mail: information@bkkthon.ac.th


ดาวน์โหลดเอกสาร

กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.bkkthon.ac.thBack