ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Oct 12,2023 −
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาต่อไปนี้
1.1 สาขากายวิภาคศาสตร์
1.2 สาขาสรีรวิทยา
1.3 สาขาชีวเคมี
1.4 สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
1.5 สาขาพยาธิวิทยา
1.6 สาขาชีวสถิติ


Back