ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก รับสมัครเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ตำแหน่ง

− Oct 12,2023 −
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1. จบปริญญาตรีสาขาจุลชีววิทยา
ขอบข่ายและหน้าที่การปฏิบัติงานประจำตำแหน่ง
1. ดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์สารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลและจัดการการสั่งซื้ออุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ
3. ดูแลความเรียบร้อยของการใช้ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน
4. ดูแลนักศึกษาในขณะเรียนปฏิบัติการ
5. ดูแลเรื่องการขอจองห้องปฏิบัติการ
6. ดำเนินการแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือ
7. ดำเนินการจัดเก็บ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
8. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ส่ง CV ภาษาไทย ใบรายงานคะแนน (Transcript) เอกสารทางการศึกษามาที่ btu.medicine@bkkthon.ac.th หรือติดต่อที่ รศ.ดร.ทนพญ.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล 081-639-9417 อาจารย์ อาทิตยา 0873705670 หรือ 028006800 ต่อ 2032 บัดนี้จนถึง ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566


Back