ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ศ.ดร.บังอร​ เบ็ญจาธิกุล​ มุ่งสร้างเครือข่าย นำมกธ.จับมือ KFC พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ทางวิชาการวิชาชีพสู่อาเซียน

− Jun 30,2023 −

         ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  มอบนโยบายในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการในทุกศาสตร์สาขาวิชาชีพแก่ทุกภาคส่วนของสังคม  เพื่อให้นักศึกษา  หรือบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ในระดับที่สูงขึ้น  จึงเป็นนโยบายสนับสนุนการยกระดับความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้  ประสบการณ์  ทักษะวิชาการวิชาชีพ  และเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งถือเป็นความสำคัญเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ประการหนึ่ง  
         จากความสำคัญของนโยบายดังกล่าว  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำโครงการทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับบริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  โดยมี  ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และคุณนภาพร  ศรีสุตา  Chief People & Culture Officer  บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  คุณมยุรา  ล่องแป้น  People & Culture Business Partner  บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวด้วย  
        การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว  เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์  ทักษะ ความสามารถในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ  รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก  
        นอกจากนี้  ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าว  ยังมุ่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหาร  ภัตตาคาร  และสาขาที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรของบริษัทฯ ที่สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ประสบการณ์ด้านวิชาการวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และชดเชยการขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพให้สามารถนำความรู้  ประสบการณ์ไปขยายผลต่อยอดในการพัฒนาตนเองได้ในอนาคต    
        ในการนี้  มีผู้บริหาร  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผู้บริหารของบริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง ณ อาคาร Sport Complex  ชั้น 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back