ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Apr 28,2023 −

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาต่อไปนี้

1.1 สาขาสรีรวิทยา (หากเชี่ยวชาญด้านประสาทสรีรวิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1.2 สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยา)
1.3 สาขาชีวเคมี


ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมBack