ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ได้ไปมอบสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในรายวิชาต่าง ๆ ให้กับศูนย์เด็กเล็กของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

− Mar 21,2023 −

อาจารย์สุดารัตน์ และอาจารย์ชิตเวทย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ได้ไปมอบสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในรายวิชาต่าง ๆ ให้กับศูนย์เด็กเล็กของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยมีรองผู้อำนวยการฯ พยาบาลและนักจิตวิทยา เป็นผู้รับมอบสื่อในครั้งนี้

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back