ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง"

− Mar 01,2023 −

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง" ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.45-16.00 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Back