ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรี MOU กับ OR เสริมสร้างอาชีพ นศ.ใน Café Amazon

− Feb 21,2023 −

          ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และคุณสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” (OR) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมี ผศ.ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คุณองอาจ ศรีพยัคฆ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจร้านอเมซอน ร่วมลงนามเป็นพยานในโอกาสดังกล่าวด้วย

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับบริษัท โออาร์ ดังกล่าว เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานในมิติต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และมุ่งการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ

          ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพดังกล่าว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จะได้รับโอกาสในการส่งเสริม สนับสนุนการฝึกงานแบบสหกิจศึกษาตามความเหมาะสมในกิจการต่าง ๆ ของโออาร์ การเรียนรู้หน้าที่ของที่ปรึกษาภาคสนามฝึกหัด เพื่อรองรับโอกาสในการปฏิบัติงานในอนาคต อีกทั้ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินของคณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาผู้ที่บกพร่องดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้เข้าปฏิบัติงานเป็นบาริสต้าในโครงการ Café Amazon For Chance อีกทางหนึ่งด้วย

          นอกจากนี้ ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพดังกล่าวยังส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาตามพันธกิจร่วมกันในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน และสังคม อีกทั้งผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพต่อการพัฒนาภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคต

          อย่างไรก็ตาม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยตรงทั้งในมิติของการพัฒนานักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอีกด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back