ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รอบที่ 2

− Nov 22,2022 −

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รับสมัครนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รอบที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

………………………………………………………………..

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และศิลป์คำนวน
  2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา 2.00 ขึ้นไป
  3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 70 กิโลกรัม  ส่วนสูง 150 เซ็นติเมตรขึ้นไป
  4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  5. การสอบคัดเลือก

5.1 สอบข้อเขียนรอบแรก วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 9.00-12.00 น.ที่คณะพยาบาลศาสตร์

5.2 รายวิชาที่สอบคัดเลือก

  1. ภาษาไทย
  2. ภาษาอังกฤษ
  3. วิทยาศาสตร์
  4. คณิตศาสตร์
  5. ความรอบคอบ

5.3  ประกาศผลสอบข้อเขียนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 

5.4  สอบสัมภาษณ์วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 9.00-12.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์

5.5  ตรวจร่างกาย วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00-16.00 น. ที่รพ.วิชัยเวชฯ

5.6  ประกาศผลสอบพร้อมลงทะเบียน และชำระค่าเทอม วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2566  Back