ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2565

− Nov 12,2022 −

 รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์  ชั้นปีที่ 4  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2565  พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้ารับเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิกดังกล่าว  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  แขกผู้มีเกียรติ  และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในพิธีดังกล่าวด้วย
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวว่า  พิธีมอบเสื้อกาวน์ปฏิบัติการคลินิกเป็นพิธีอันทรงเกียรติที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาจะได้ชื่อว่าเป็นว่าที่คุณหมอ  และมีความมุ่งมั่นฝึกปฏิบัติดั่งคำปฏิญาณตนที่ว่า  เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นทันตแพทย์แล้วจะเห็นประโยชน์ของคนไข้  และประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง
        “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม  มีจรรยาบรรณ  และมีความซื่อสัตย์  ซึ่งเสื้อกาวน์ที่มอบให้นักศึกษานั้นจะเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเราจะประสบความสำเร็จเป็นทันตแพทย์อย่างสง่างาม  ทรงคุณค่า  และเป็นทันตแพทย์ที่คณาจารย์ทุกคนมุ่งหวังในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  ดังนั้น วิชาชีพทันตแพทย์นั้นจะต้องมีจริยธรรม  มีวินัยอย่างเต็มเปี่ยม  เพราะสิ่งเหล่านี้คณาจารย์ได้ถ่ายทอด และเต็มเติมให้กับนักศึกษาทันตแพทย์อย่างภาคภูมิใจ  วันนี้จึงได้เห็นรอยยิ้มของนักศึกษาที่ได้รับเสื้อกาวน์  ซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ประทับใจ  ภาคภูมิใจ  และรอยยิ้มของความมุ่งมั่น”  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าว
        รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  กล่าวต่อว่า  การที่จะเป็นทันตแพทย์ที่มีคุณภาพของสังคม  และประเทศชาตินั้น  นอกจากจะรักษาช่องปาก  รักษาฟันของคนไข้แล้ว  ยังจะต้องเป็นทันตแพทย์ที่ช่วยเติมเต็มทางด้านสุขภาพจิตใจของคนไข้ด้วย  จึงจะเป็นทันตแพทย์ที่ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติพึ่งได้
        ในการนี้ รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น  และมีความประพฤติดีเด่น  ทั้งนี้ รศ.ทพ.ทองนารถ  คำใจ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  พร้อมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมสวมเสื้อกาวน์ให้นักศึกษาทันตแพทย์ในโอกาสดังกล่าวด้วย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back