ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มกธ. เปิดโครงการ “เกษมใจกับวัยเกษียณ” ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย อว. และ วช. “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” สร้างคุณค่าเสริมแรงจูงใจวัยเกษียณ-ผู้สูงอายุต่อการพัฒนาประเทศ

− Oct 31,2022 −

          รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เกษมใจกับวัยเกษียณ” เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต (Non-communicable diseases : NCDs) และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่วยสร้างแรงเสริมเติมกำลังใจให้กับผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งด้วย โดยมี รศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผู้นำชุมชน ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ หรือผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างคับคั่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการ “เกษมใจกับวัยเกษียณ” ขึ้นตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Quick Wins เรื่อง “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมให้ผู้สูงวัยเป็นพลังของแผ่นดินในการสร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และมีสุขภาพดี พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ หรือผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตัวเองที่มีต่อบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติ เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยในเขตทวีวัฒนานั้นมีจำนวนประชากรสูงวัยอยู่ไม่น้อย ดังนั้น โครงการของมหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว จึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตทวีวัฒนาตามนโยบายและแผนพัฒนาของภาครัฐในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอีกด้วย การจัดโครงการ “เกษมใจกับวัยเกษียณ” มีกิจกรรมเสวนา เรื่อง “เปลี่ยนเกษียณให้เป็นพลัง” โดยมี ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. คุณมนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชิโร่) ศิลปิน-ดารา-นักร้อง-นักแสดง คุณดิชา คงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทวีวัฒนา พญ.สุธี สฤษฏิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 67 เขตทวีวัฒนา คุณชูเกียรติ สุวรรณรังษี ตัวแทนวัยเกษียณ และอ.ณัฐวรินธร บวรภุควุฒิสิริ CEO บริษัท บางกอก อีลิท มาร์เกตติ้ง จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาดังกล่าว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการ การแสดง เช่น การแสดง “ไลน์แดนซ์วัยเก๋า พุทธมณฑลสายสอง” มินิ คอนเสิร์ต จากคุณติ๊ก ชิโร่ และจากวงดุริยางค์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความสุข ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และกำลังใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ หรือผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ จึงมีบทบาทสำคัญโดยตรงในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในด้านการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ดังนั้น การร่วมขับเคลื่อนโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” จึงเป็นบทบาทอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ในการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน และสังคมโดยรวมอีกด้านหนึ่งด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back