ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2

− Oct 07,2022 −

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

    นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 4  ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2565  ภาคเรียนที่ 2  ให้ดำเนินการยื่นขอกู้ยืมในแอปพลิเคชัน กยศ.connect และติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 15 ธันวาคม  2565 ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ที่ห้องกองทุนกู้ยืม ชั้น 1 ตึกสำนักอธิการบดี (เตรียมสำเนาบัตรประชาชน 2 แผ่น)

2. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมด้วยตนเองได้ในแอปพลิเคชัน กยศ.connect หรือระบบ DSL

          เอกสารประกอบการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม มีดังนี้

          1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 2 แผ่น

          2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม 2 แผ่น

 - กรณีผู้กู้ยืมอายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามและแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบ  ธรรมมาด้วย 2 แผ่น 

**(เอกสารสำเนาบัตรประชาชนทุกแผ่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อจากเจ้าของเอกสารด้วยปากกาน้ำเงินเท่านั้น)

*** ผู้กู้ยืมส่งเอกสารฉบับจริงให้สถานศึกษา 2 ชุด เพื่อนำส่งธนาคาร

 

          การจัดส่งเอกสารสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมที่ฝ่ายกองทุนได้  สามารถจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ดังนี้

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ห้องกองทุนกู้ยืม)

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

                                                                                                                                                                                   


ตัวอย่างการบันทึกยอดเงินและตัวอย่างการบันทึกค่าเล่าเรียนผ่านแอป กยศ. connectBack