ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

อว.เยี่ยมชมการบริหารจัดการและส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติของมกธ. พร้อมยืนยันดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี

− Sep 22,2022 −

อว.เยี่ยมชมการบริหารจัดการและส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติของมกธ. พร้อมยืนยันดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี 

       รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยมี ดร.พัชรินรุจา  จันทโรนานนท์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และคณะ  ในโอกาสที่คณะทำงานดังกล่าวเข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และเยี่ยมชมการบริหารจัดการนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยฯ  
       ในการนี้  ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผู้แทนคณะ  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยฯ  ได้รายงานถึงนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการนักศึกษาต่างชาติในด้านต่าง ๆ ต่อคณะทำงานส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติ  พร้อมตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติ  ทิศทางการส่งเสริมในการดำเนินการด้านการดูแลนักศึกษาต่างชาติ  เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในโอกาสต่อไป
       มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มีนักศึกษาต่างชาติเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ  และนักศึกษาต่างชาติที่มากที่สุดเป็นนักศึกษาจากประเทศจีน  ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันของคณะทำงานดังกล่าวกับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาต่างชาติ  พบว่า  การดำเนินกิจการนักศึกษาต่างชาติดำเนินไปเป็นอย่างดี  และมีข้อคิดเห็นเรื่องความรู้สึกพิเศษ และอบอุ่นที่ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  อีกทั้ง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่มาถึง  และดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่การเรียน  การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ของนักศึกษา  ทำให้นักศึกษาต่างชาติรู้สึกประทับใจมาเรียนอย่างมีความสุขด้วยความปลอดภัย  และมีความสะดวกสบาย  
       นอกจากนี้  คณะทำงานส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติ กระทรวง อว. ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยฯ และความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ เช่น  สถาบันภาษาต่างประเทศ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะดุริยางคศาสตร์  เป็นต้น  รวมทั้งเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back