ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มกธ.ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้าน “ภาวะผู้นำรุ่นใหม่และการทำงานเป็นทีม”

− Sep 19,2022 −

มกธ.ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้าน “ภาวะผู้นำรุ่นใหม่และการทำงานเป็นทีม”  

        รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ในด้านการสร้างเสริมบุคลิกภาพและภาวะผู้นำควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ  ทักษะเชิงวิชาชีพ  คุณธรรมจริยธรรม  และจิตอาสานั้น  สำนักกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จึงได้จัดโครงการ “อบรมสร้างภาวะผู้นำรุ่นใหม่  และการทำงานเป็นทีม”  ปีการศึกษา 2565  โดยมี รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว  และให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ  เรื่อง “ภาวะผู้นำยุคใหม่” แก่ตัวแทนนักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำแก่นักศึกษา  และสร้างแรงเสริมให้นักศึกษารู้จักแสดงตนต่อสาธารณะอย่างถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย
        ในการนี้  สำนักกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ยังได้จัดอบรมให้ความรู้  และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ  เช่น  Growth mindset กุญแจสู่ความสำเร็จ  การเขียนโครงการ  เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ  เป็นต้น   
        นอกจากนี้  การดำเนินโครงการดังกล่าว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยสำนักกิจการนักศึกษายังได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมกลุ่มสัมพันธ์แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  และร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันของนักศึกษาอีกด้วย  ซึ่งโครงการ “อบรมสร้างภาวะผู้นำรุ่นใหม่  และการทำงานเป็นทีม” ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสปอร์ต คอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน ที่ผ่านมา

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back