ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

โครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี x แขวงสี่แยกมหานาค

− Sep 14,2022 −

"โครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี x แขวงสี่แยกมหานาค"

วันที่ 12 กันยายน 2565 โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T for BCG มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
จัดอบรมวิชาชีพสรรค์สร้างงานหัถกรรมจากวัสดุเหลือใช้แก่ผู้แทนชุมชนสี่แยกมหานาค ที่มีความสนใจในงานหัถกรรมจากวัสดุเหลือใช้ ณ ลานกิจกรรม ตลาดผลไม้สะพานขาว แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล มอบหมายให้ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นประธานโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมอาชีพสรรค์สร้างงานหัตถกรรมวัสดุเหลือใช้แก่ชุมชน ในการนี้ นายอนุชา ตริตรอง ประธานชุมชนวัดญวณ ,นายวิโชติ แสงนวล  ประธานชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา                     
และนายพูลสิน อุทัยพจน์ ประธานชุมชนริมทางรถไฟสาย 8 ริ้ว ซึ่งเป็นชุมชนทั้งหมดของแขวงสี่แยกมหานาค ได้ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานหัถกรรมจากวัสดุเหลือใช้จากชุมชนทวีวัฒนาร่วมด้วยบัณฑิตว่างงานและประชาชนที่เข้าร่วมงานโครงการฯ ที่ร่วมเป็นทีมอำนวยการในการดำเนินกิจกรรม

ภายในการดำเนินกิจกรรมมีการแสดงคัฟเวอร์แดนซ์ ร้องคาราโอเกะร่วมกันระหว่างทีมงานและชุมชน รวมถึงการจัดประกวดผลงานจากงานหัถกรรมจากวัสดุเหลือใช้ โดยหลังการอบรมเสร็จสิ้น ผู้แทนชุมชนสี่แยกมหานาคนอกจากจะได้วิชาชีพเพิ่มเติมแล้ว ยังตอบรับเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้กิจกรรมที่มีประโยชน์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

โครงการนี้นอกจากจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นเสริมสร้างอาชีพแล้ว ยังช่วยรักษ์โลกด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ มาหมุนเวียนให้เกิดมูลค่า ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569  การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ของรัฐบาลอีกด้วย.

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back