ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับมอบสื่อสนับสนุนการเรียนจากตัวแทนนักศึกษา หลักสูตร D.B.A. และ M.B.A.

− Sep 14,2022 −

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการ บดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับมอบโทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง จากตัวแทนนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(D.B.A.) และปริญญาโท หลักสูตรบริหาร ธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุง เทพธนบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือ หรือสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หรือตามภาร กิจของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจร่วมรับมอบสื่อการเรียนดังกล่าวด้วย ณ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิท ยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565.

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back