ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

"โครงการ U2T มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดอบรมวิชาชีพสรรค์สร้างงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้แก่ชุมชน"

− Sep 09,2022 −

"โครงการ U2T มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดอบรมวิชาชีพสรรค์สร้างงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้แก่ชุมชน"

วันที่ 8 กันยายน 2565 โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T for BCG มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
จัดอบรมวิชาชีพสรรค์สร้างงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้แก่ผู้แทนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจในงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้ ณ ห้องนิวอีร่าชั้น 4 อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล มอบหมายให้ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นประธานโครงการ U2Tมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม อบรม อาชีพสรรค์สร้างงานหัตถกรรมวัสดุเหลือใช้แก่ชุมชน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินฯ ดร.สมภพ ศรีสัมพันธ์ และผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อาจารย์ พีระ จันทร ได้ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานหัถกรรมจากวัสดุเหลือใช้ร่วมด้วยบัณฑิตว่างงานและประชาชนที่เข้าร่วมงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โดยหลังการอบรมเสร็จสิ้น ผู้แทนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรวมถึงบัณฑิตว่างงานและประชาชนต่างได้กระเป๋าสะพาย ,ตระกร้าและหมวก 
ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้ฝีมือตนเองกลับบ้านไปด้วยความสุข 

โครงการนี้นอกจากจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นเสริมสร้างอาชีพแล้ว ยังช่วยรักษ์โลกด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ มาหมุนเวียนให้เกิดมูลค่า ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569  การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ของรัฐบาลอีกด้วย.

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back