ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

− Sep 02,2022 −

          รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี รศ.พ.อ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการฯ และคณะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

          ในการนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้เยี่ยมชมความพร้อมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมสัมภาษณ์ผู้แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะต่าง ๆ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันคณะต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 และชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับ ดี
 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back