ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมกับศิลปินแห่งชาติฯ จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Imagination of Hypothesis : จินตภาพแห่งสมมติฐาน ในวาระ 72 ปี ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง

− Aug 23,2022 −

          รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการ บดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “Imagination of Hypothesis : จินตภาพแห่งสมมติฐาน” โดย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินจากสถา บันการศึกษาด้านศิลปกรรม ศิลปินอิสระ และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เนื่องในวาระ 6 รอบ 72 ปี ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผลงาน และคุณูปการของ ศ.เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง ที่มีต่อวงวิชาการด้านศิลปกรรมของไทย และยังเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบนิทรรศการศิลปะของศิลปิน และคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาด้านศิลปกรรมของไทยอีกด้วย

          นิทรรศการดังกล่าวเป็นการรวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินแห่งชาติ อาทิ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศ.เดชา วราชุน ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง อ.ธงชัย รักปทุม อ.สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศ.ปริญญา ตันติสุข เป็นต้น พร้อมด้วยผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ศิลปินอิสระ และคณาจารย์ของมหา วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการแสดงผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันของศิลปิน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจสำคัญให้กับศิลปิน อาจารย์ นักศึกษาที่มีความสนใจด้านศิลปกรรม และจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ หรือพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ หรือผลงานศิลปะสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้ในอนาคต

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back